KHU ĐỀN BÙ SÂN BAY QUỐC TẾ LONG THÀNH được gọi là KHU TÁI ĐỊNH CƯ LỘC AN BÌNH SƠN
Tất tần tật về khu Tái định cư 282ha đang rất sầm uất nhất khu vực Long Thành
Tổng quan:
-Tổng diện tích: 282ha
-Tổng số lô TĐC: 7029 lô ( đến tháng 10/2022)
-Tổng số hộ gia đình, cá nhân dự kiến bồi thường đất ở hoặc bố trí tái định cư 4.871 hộ, trong đó khu vực ưu tiên Giai đoạn 1 (1.810ha) là 700 hộ. Phát sinh thêm gần 1300 hộ phụ (!)
Hộ chính là gì?
Hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở do bị thu hồi hết đất thì được xét bố trí một (01) suất tái định cư hộ chính nếu có một trong các các điều kiện sau đây:
1. Hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở do bị thu hồi hết đất ở mà không còn chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi.
2. Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ở mà phần đất ở còn lại có diện tích đất ở sau thu hồi không đủ điều kiện để ở thuộc một trong các trường hợp sau đây nếu chủ hộ tự nguyện (có đơn đề nghị) Nhà nước thu hồi và bồi thường hết đất ở và tài sản có trên phần đất còn lại đó, thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Diện tích đất ở còn lại nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa do Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định.
b) Diện tích đất ở còn lại không phù hợp với quy hoạch để xây dựng nhà ở.
c) Đất ở còn lại sau thu hồi có hình thể đặc biệt không làm lại nhà ở được.
3. Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi hết đất nông nghiệp có nhà ở bị giải tỏa xây dựng từ trước ngày 01/7/2004 phải di chuyển chỗ ở mà không còn chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi.
4. Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có nhà ở bị giải tỏa xây dựng từ trước ngày 01/7/2004 phải di chuyển chỗ ở, không còn chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi mà diện tích đất nông nghiệp còn lại không phù hợp quy hoạch để chuyển thành đất ở hoặc không đủ điều kiện để chuyển đổi thành đất ở.
Hộ phụ là gì?
Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở hoặc bị thu hồi đất nhưng không phải di chuyển chỗ ở được xét bố trí một (01) suất tái định cư hộ phụ nếu có một trong các các điều kiện sau đây:
1. Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi hết đất nông nghiệp có nhà ở bị giải tỏa, nhà đó xây dựng từ sau ngày 01/7/2004 đến khi có thông báo thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở mà không còn chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi.
2. Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có nhà ở bị giải tỏa, nhà đó xây dựng từ sau ngày 01/7/2004 đến khi có thông báo thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở, không còn chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi mà diện tích đất nông nghiệp còn lại không phù hợp quy hoạch hoặc không đủ điều kiện để chuyển đổi thành đất ở.
3. Các hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại đô thị, quyết định cấp đất ở… mà trong giấy đó có công nhận đất ở hợp pháp nhưng chưa ở tại thửa đất đó nay bị thu hồi hết đất ở.
4. Trường hợp gia đình, cá nhân đủ điều kiện bố trí tái định cư hộ chính theo quy định tại Điều 4 mà diện tích đất ở bị thu hồi trừ đi (-) diện tích cấp đất tái định cư lớn hơn hoặc bằng 80m2.
5. Hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở do bị thu hồi hết đất ở mà còn chỗ ở (hoặc đất ở) khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi.
6. Trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ (nhiều cặp vợ chồng) cùng chung sống, đủ điều kiện tách hộ, có chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở bị thu hồi phải di chuyển chỗ ở đủ điều kiện bố trí tái định cư hộ chính theo quy định tại Điều 4 thì ngoài việc được xét bố trí tái định cư hộ chính thì mỗi cặp vợ chồng còn lại được xét giao một (01) suất tái định cư hộ phụ nếu có đăng ký kết hôn trước khi có thông báo thu hồi đất và một trong hai người (vợ hoặc chồng) có tên trong sổ hộ khẩu thường trú tại địa chỉ của căn nhà có thửa đất thu hồi, không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi.
Trong trường hợp này thì diện tích cấp đất tái định cư hộ chính và hộ phụ không vượt quá 3 lần diện tích đất ở bị thu hồi.
Nguyên tắc bố trí Tái định cư:
– Việc bố trí Tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được thực hiện theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên.
Đối tượng bố trí Tái định cư:
Đối tượng 1:
• Đối tượng thuộc diện ưu tiên là các Hộ gia đình, cá nhân được xếp loại “Hộ chính” có vị trí đất thuộc mặt tiền đường Hương Lộ 10, đường từ Hương Lộ 10 vào UBND xã Suối Trầu đến hết ranh giới dự án & các những trường hợp người thu hồi đất là gia đình có công với Cách mạng.
• Các hộ dân thuộc Đối tượng 1 sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên vào các lô tại trục đường D18 của khu Tái định cư. Trường hợp các hộ dân thuộc đối tượng 1 lớn hơn số lô tái định cư thì tiếp tục bố trí vào các trục đường N39, N23 trong khu tái định cư
Đối tượng 2:
• Các trường hợp nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở, đất nông nghiệp, đủ điều kiện tách hộ , có chung quyền sử dụng 1 thửa đất ở bị thu hồi. Đủ điều kiện bố trí tái định cư “Hộ Chính” theo quy định thì ngoài việc bố trí Tái định cư “Hộ Chính”, các cặp vợ chồng còn lại được xét giao (1) suất Tái định cư “Hộ phụ” nếu có đăng ký kết hôn trước khi có thông báo thu hồi đất và một trong hai người (vợ hoặc chồng) có tên trong sổ hộ khẩu thường trú tại địa chỉ của căn nhà có thửa đất thu hồi. Trong trường hợp này thì diện tích cấp đất Tái định cư hộ chính và hộ phụ không vượt quá 3 lần diện tích đất ở bị thu hồi.
• Các hộ dân thuộc Đối tượng 2 sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên vào khu vực có diện tích nhỏ nhất theo quy hoạch chi tiết của khu Tái định cư.
Đối tượng 3:
• Các trường hợp xét giao đất ở thuộc diện không ưu đãi là các hộ gia đình, cá nhân sở hữu nhà ở không hợp pháp (Xây nhà trên đất nông nghiệp không có thổ cư) phải di chuyển chỗ ở do bị thu hồi đất thì tùy trường hợp cụ thể UBND huyện Long Thành sẽ xem xét bố trí nơi ở trong khu Tái định cư nhưng không được hưỡng ưu đãi theo quy định.
• Các hộ dân thuộc Đối tượng 3 sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên vào khu vực có diện tích nhỏ nhất theo quy hoạch chi tiết của khu Tái định cư
Đối tượng 4:
• Các trường hợp được giao thêm 1 lô đất ở khi Hộ gia đình, cá nhân sau khi bốc thăm ngẫu nhiên mà phần diện tích đất ở bị thu hồi trừ đi (-) phần diện tích đất ở cấp trong khu Tái định cư lớn hơn hoặc bằng 80m2 Và các trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi nhiều thửa đất ở hoặc một thửa đất ở có diện tích lớn thì sau khi lô Tái định cư “Hộ chính” đã bốc thăm có diện tích chưa bằng diện tích đất ở thu hồi thì được bốc thăm thêm các lô tái định cư cho bằng diện tích tương ứng với diện tích đất ở thu hồi.
• Các hộ dân thuộc đối tượng 4 trường hợp bốc thêm các lô Tái định cư , Hội đồng bồi thường sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, trường hợp đủ điều kiện sẽ được bốc thăm sau khi hoàn tất công tác bốc thăm tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án.
Đối tượng 5:
• Các trường hợp đủ điều kiện bố trí Tái định cư không thuộc các Đối tượng 1,2,3,4
• Các trường hợp Hộ gia đình có diện tích đất ở bị thu hồi < 200m2 thì bốc thăm ngẫu nhiên vào các lô nhà ở liên kế thông thường.
• Các trường hợp Hộ gia đình có diện tích đất ở bị thu hồi > 200m2 thì bốc thăm ngẫu nhiên vào các lô nhà ở liên kế thông thường hoặc sẽ được xem xét bốc thăm vào các lô nhà vườn bên trong khu Tái định cư.
• Các trường hợp Hộ gia đình, cá nhân có nhà xây dựng trên đất nông nghiệp đủ điều kiện bố trí Tái định cư thực hiện bốc thăm ngẫu nhiên vào các lô nhà ở liên kế thông thường.
• Các trường hợp Hô gia đình, cá nhân đủ điều kiện bố trí Tái định cư “Hộ phụ” thực hiện bốc thăm ngẫu nhiên vào khu vực có diện tích nhỏ nhất theo quy hoạch chi tiết của khu Tái định cư.
Giá thuế đóng thổ cư tại khu Tái định cư:
– Đường 45m, 48m : 6.000.000 /m2
– Đường 32m, 33m : 4.875.000 /m2
– Đường 24m, 25, 26m : 3.750.000 /m2
– Đường 11,5m, 15m, 16m, 17m : 3.000.000 /m2
Phí đóng hạ tầng (cố định): 1.829.000 /m2. Hộ chính được miễn phí hạ tầng. Hộ phụ thì thu 50% nhưng sắp tới có thể thay đổi

UBND tỉnh Đồng Nai vừa quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 phân khu I, khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành.
Cụ thể, UBND tỉnh quyết định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại 7 vị trí từ các ô đất ở liên kế vườn, đất ở liên kế, đất cây xanh thành các ô đất ở liên kế, đất cây xanh. Sau khi điều chỉnh, trong phân khu I sẽ có 2.115 lô đất nhà ở riêng lẻ, tăng 587 lô so với trước lúc điều chỉnh. Đất nhà ở liên kế sẽ có 1.644 lô, tăng 778 lô so với trước lúc điều chỉnh. Riêng đất nhà ở liên kế vườn còn 478 lô, giảm 191 lô so với trước lúc điều chỉnh. Về quy mô dân số, sau khi điều chỉnh quy hoạch, phân khu I sẽ có quy mô dân số khoảng 8.000-9.000 người.
Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn tăng hơn 1.300 lô đất sau khi điều chỉnh quy hoạch
UBND huyện Long Thành cho biết đã bố trí tái định cho gần 3.400 hộ dân, hiện còn gần 1.700 hộ dân chưa được phê duyệt cấp đất tái định cư. Với những hộ chưa được phê duyệt, địa phương đã tổ chức xét và đang rà soát, tổng hợp trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Trong số các hộ dân chưa được phê duyệt cấp đất tái định cư có 731 trường hợp đã được xét nhưng không đủ điều kiện bố trí tái định cư. Về hiện trạng xây đựng nhà ở trong khu TĐC có trên 1500 căn nhà ở kiên cố và khoảng hơn 200 căn nhà tiền chế phục phụ kinh doanh và 1 số hộ dựng ki ốt tạm bợ chờ được cấp đất tái định cư . Về công tác bàn giao diện tích 2.532 ha xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1, đến nay chỉ còn khoảng 44 ha là chưa được địa phương bàn giao cho Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Trong đó, khu vực 1.810 ha còn hơn 17 ha chưa được bàn giao và khu vực 722 ha (dự trữ đất) còn hơn 26 ha chưa được bàn giao. Đối với khu vực còn lại thuộc giai đoạn 2 của dự án có diện tích gần 2.000 ha, đến nay, UBND huyện Long Thành đã bàn giao cho ACV được gần 100 ha.
Trước thực tế trên, ông Võ Tấn Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, yêu cầu các cơ quan chức năng của huyện Long Thành tập trung cho công tác tuyên truyền, vận động người dân trong khu vực xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 cũng như khu vực dự trữ đất dôi dư sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công. Riêng các trường hợp chưa được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại khu vực còn lại, huyện Long Thành phải đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trong quý IV/2022.
Cơ sở hạ tầng cùng tiện ích ( vì nhiều lý do chủ quan cũng như khách quan : nhà thầu không đủ năng lực , giá vật tư tăng , nguồn vốn giải ngân ko kịp …v…v…) đã bị chấm dứt gói thầu củ và đã được bàn giao cho những nhà thầu mới đang tích cực xây đựng điển hình nhất là gần 2 ha chợ trong khu tái định cư . Sắp đến Tỉnh Ủy sẽ tiến hành giải ngân cho các gói thầu còn lại .