Đối tượng: người lao động thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất, có nguyện vọng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đáp ứng điều kiện theo yêu cầu của đơn vị tuyển dụng

Chính sách hỗ trợ: 

Chi phí